Puhas ikoon Maitsev ikoon Käsitöö ikoon Kodumaine ikoon

Privaatsustingimused

Käesolevaga on kehtestatud Halika Õunatalu OÜ (edaspidi Halika Õunatalu) privaatsustingimused, mis on ühtlasi Teie ja Halika Õunatalu vahel sõlmitavate lepingute lahutamatuks osaks.

Privaatsustingimustes kirjeldatakse, kuidas Halika Õunatalu töötleb (sh kogumine, kasutamine, avaldamine, säilitamine, edastamine, kustutamine jm) Teie isikuandmeid ning teavitatakse Teid Teie kui andmesubjekti õigustest.

Halika Õunatalu on isikuandmete vastutav töötleja. Halika Õunatalu töötleb isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega, seal hulgas kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (EÜ) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ning selliste andmete vaba liikumise ja direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (edaspidi isikuandmete kaitse üldmäärus). Privaatsustingimustes reguleerimata küsimustes juhindub Halika Õunatalu kehtivatest õigusaktidest.

Palun tutvuge tingimustega põhjalikult enne Halika Õunatalule andmete edastamist, teenuste kasutamist ja lepingute sõlmimist.

1. Milliseid isikuandmeid Halika Õunatalu töötleb?
2. Kuidas Halika Õunatalu isikuandmeid kogub?
3. Millistel eesmärkidel ja kuidas Halika Õunatalu isikuandmeid töötleb?
4. Kellele Halika Õunatalu isikuandmeid edastab?
5. Millised on Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega?
6. Tingimuste kehtivus ja muutmine

Kui Te ei leia käesolevatest privaatsustingimustest vastust Teie isikuandmete kaitset puudutavale küsimusele, palun pöörduge Halika Õunatalu poole kasutades järgnevaid kontaktandmeid:

Nimi: Halika Õunatalu OÜ
Registrikood: 12019677
Aadress: Halika, Saareküla, Räpina vald, Põlva maakond 64419
E-post: halika@halika.ee

1. MILLISEID ISIKUANDMEID HALIKA ÕUNATALU TÖÖTLEB?

 • 1.1 identifitseerimisandmed – ees- ja perekonnanimi.
 • 1.2 kontaktandmed – e-post, telefoninumber, postiaadress jms.
 • 1.3 tehinguandmed – e-poes sooritatud ostude ajalugu.
 • 1.4 e-poe kasutaja andmed – sisselogimise andmed (sh kasutajatunnus), kasutaja salvestatud andmed (nt tavapärane tarneaadress), sisselogimiseks kasutatava sotsiaalmeedia konto (Facebook, Google) andmed (eelkõige nimi, keele-eelistus, profiilipilt)
 • 1.5 digitaalsed andmed – veebiküpsised, logiinformatsioon, veebimärkmed jms.

2. KUIDAS HALIKA ÕUNATALU ISIKUANDMEID KOGUB?

 • 2.1 Halika Õunatalu kogub isikuandmeid, mille:
  • 2.1.1 Te sisestate Halika Õunatalu e-poes www.halika.ee (edaspidi Veebileht);
  • 2.1.2 Te edastate Halika Õunatalule e-posti, telefoni või muu sidevahendi teel;
  • 2.1.3 Te edastate Halika Õunatalule suuliselt kohtumisel, laatadel, kliendipäevadel või muul üritusel.

3. MILLISTEL EESMÄRKIDEL JA KUIDAS HALIKA ÕUNATALU ISIKUANDMEID TÖÖTLEB?

 • 3.1 Halika Õunatalu töötleb Teie isikuandmeid lepingute ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks, samuti võimalike lepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks. Halika Õunatalu kogub ja töötleb Teie andmeid eelkõige Teie tellimuse komplekteerimiseks ja kohale toimetamiseks.
 • 3.2 Halika Õunatalu töötleb Teie isikuandmeid Teile pakkumiste tegemiseks. Kui Te olete Halika Õunatalule edastanud isikuandmed, saate te anda Halika Õunatalule õiguse edastada Teile teavet Halika Õunatalu toodete ja teenuste kohta, mis sarnanevad nendega, mille vastu Te olete varasemalt huvi tundnud (otseturunduspakkumised). Kui Te soovite saada Halika Õunatalu otseturunduspakkumisi, saate Te anda selleks nõusoleku Halika Õunatalu Veebilehel andmete edastamise käigus. Nõusoleku andmine on vabatahtlik ja Teil on õigus nõusolek igal hetkel tagasi võtta. Sellisel juhul lõpetame Teie andmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmisest alates.
 • 3.3 Halika Õunatalu võib Teie isikuandmeid töödelda ka muul juhul nõusoleku alusel. Töötlemise eesmärk täpsustatakse nõusoleku andmise protsessi käigus. Iga töötlemiseks antud nõusolek on vabatahtlik ja Teil on õigus antud nõusolek igal hetkel tagasi võtta
 • 3.4 Halika Õunatalu töötleb Teie isikuandmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Kohustused tulenevad peamiselt isikuandmete kaitse üldmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest, võlaõigusseadusest ja teistest kohalduvatest õigusaktidest. Näiteks on Halika Õunatalul maksuaruandluse ja raamatupidamise kohustus, mille täitmiseks töödeldakse ja kasutatakse Teie isikuandmeid. Sealhulgas võidakse edastada Teie isikuandmeid raamatupidamise teenuse osutajale, juriidilistele nõustajatele ja ametiasutustele või ka audiitorile.
 • 3.5 Halika Õunatalu töötleb Teie isikuandmeid tulenevalt Halika Õunatalule õigustatud huvist, sealhulgas nii äritegevuse huvides kui ka turvalisuse (pettuste avastamine ja ennetamine, pahavara tõkestamine) huvides. Näiteks on Halika Õunatalul õigustatud huvi säilitada Teie tehinguandmed lepingust tulenevate nõuete aegumistähtaja jooksul oma õiguste kaitsmise eesmärgil.
 • 3.6 Halika Õunatalul on õigusaktidest tulenevalt nii õigus kui ka kohustus kogutud isikuandmete säilitamiseks. Halika Õunatalu ei säilita isikuandmeid kauem kui see on vajalik Halika Õunatalu kohustuste täitmiseks, välja arvatud kui Te olete andnud andmete pikemaks säilitamiseks ja töötlemiseks vastava nõusoleku. Üldjuhul säilitab Halika Õunatalu Teie isikuandmeid kolme aasta jooksul tehingu sõlmimisest. Andmeid, mis sisalduvad raamatupidamise dokumentides, säilitame vastavalt seadusele seitse aastat. Juhul, kui Halika Õunatalu edastab isikuandmed teisele vastutavale töötlejale, määrab andmete säilitamise tähtajad andmete saaja.
 • 3.7 Kui andmeid edastatakse teisele vastutavale töötlejale, määrab töötlemise eesmärgid ja andmete säilitamise tähtajad teine vastutav töötleja.

4. KELLELE HALIKA ÕUNATALU ISIKUANDMEID EDASTAB?

 • 4.1 Halika Õunatalu avaldab isikuandmeid ainult sellises ulatuses ja vormis, mis on vajalik privaatsustingimustes loetletud eesmärkide täitmiseks, sealhulgas Teiega sõlmitavate lepingute ettevalmistamiseks ja täitmiseks või Teile pakkumiste tegemiseks.
 • 4.2 Halika Õunatalu võib avaldada isikuandmeid volitatud ja vastutavatele töötlejatele, kellel on andmetele ligipääsu vaja Halika Õunatalule teenuse osutamiseks. Näiteks võib Halika Õunatalu edastada Teie andmeid volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile e-poes makselahenduste kasutamisel. Samuti võib Halika Õunatalu kasutada erinevaid transpordi- ja kullerteenuseid kauba kohale toimetamiseks (näiteks SmartPost, Omniva jt). Halika Õunatalu kasutab ka raamatupidamisteenuse osutajat ja kliendihaldusteenuseid (majandustarkvara).
 • 4.3 Halika Õunatalu on kohustatud isikuandmed avaldama ka juhul, kui Halika Õunatalul on õigusaktidest tulenevalt selline kohustus (näiteks avaldada isikuandmeid ametiasutustele nende seaduslikul nõudmisel).
 • 4.4 Halika Õunatalu tagab üldjuhul andmete töötlemise ja säilitamise Euroopa Liidu territooriumil. Halika Õunatalu võib kasutada ka volitatud töötlejaid, kelle serverid asuvad väljaspool Euroopa Liitu. Halika Õunatalu tagab seejuures Teie isikuandmete igakülgse turvalisuse rakendades õigusaktidega nõutavaid andmete kaitsemeetmeid (sh näiteks standardsete andmekaitseklauslitega).

5. MILLISED ON TEIE ÕIGUSED SEOSES ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEGA?

 • 5.1 Kui Te ei soovi saada otseturunduspakkumusi, on Teil õigus igal ajal loobuda otseturunduspakkumistest vajutades iga pakkumise juurde lisatud pakkumistest loobumise lingile. Teie nõudmine pakkumisest loomumiseks täidetakse mõistliku aja jooksul. Täpsem teave otseturunduspakkumistest loobumise kohta edastatakse pakkumises endas.
 • 5.2 Teil on õigus saada teavet Halika Õunatalu töödeldavate isikuandmete, nende kasutamise eesmärkide, liikide ja allikate kohta. Samuti on Teil õigus saada koopiaid ja väljavõtteid töödeldavatest isikuandmetest. Teil on õigus nõuda andmete parandamist või täiendamist, kui selgub, et töödeldavad isikuandmed on ebaõiged või ebatäpsed. Asjakohasel juhul on Teil õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväide selliste isikuandmete töötlemisele.
 • 5.3 Teil on õigus nõuda töödeldavate isikuandmete ülekandmist. Andmed edastatakse Teile masinloetava failina e-posti teel. Teil on õigus nõuda ka töödeldavate andmete üleandmist teisele vastutavale töötlejale.
 • 5.4 Teil on õigus nõuda andmete kustutamist, välja arvatud kui andmete töötlemise õigus ja kohustus tuleneb õigusaktidest. Isikuandmete töötlemist ei lõpetata, kui see oleks vastuolus isikuandmete töötlemise kohustusega või esineb muu alus töötlemise jätkamiseks. Samuti on oluline tähele panna, et isikuandmete töötlemise lõpetamine võib takistada Teile teenuse osutamist. Eelkõige on Teil õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja andmete kustutamist, kui:
  • 5.4.1 isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, milleks Halika Õunatalu neid töötles;
  • 5.4.2 Te võtate tagasi töötlemiseks antud nõusoleku ning puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks;
  • 5.4.3 Te esitate vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes ja töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid;
  • 5.4.4 isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
  • 5.4.5 isikuandmed tuleb kustutada, et täita juriidilist kohustust.
 • 5.5 Halika Õunatalu vastab esitatud vastuväidetele ja nõuetele hiljemalt ühe kuu jooksul.
 • 5.6 Halika Õunatalu töötleb Teie isikuandmeid tasakaalus Teie õiguste ja vabadustega. Kui Te olete seisukohal, et isikuandmete töötlemisel on Teie õigusi rikutud või Te soovite, et Halika Õunatalu lõpetaks Teie isikuandmete töötlemise, võtke palun Halika Õunataluga ühendust, püüame lahkarvamused lahendada läbirääkimiste teel. Vaidluse korral on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (Tatari 39, Tallinn 10134; veebileht www.aki.ee) või pädeva kohtu poole.

6. TINGIMUSTE KEHTIVUS JA MUUTMINE

 • 6.1 Halika Õunatalu jätab endale õiguse muuta käesolevaid privaatsustingimusi. Tingimusi muudetakse eelkõige (kuid mitte ainult) andmekaitsega seotud õigusaktide järgimiseks. Privaatsustingimuste muutmisel on uued tingimused kättesaadavad Halika Õunatalu Veebilehel.
 • 6.2 Käesolevad privaatsustingimused on avaldatud 06.08.2020 seisuga.